Informatiegids      Passend onderwijs

We kijken nog meer naar wat elk kind nodig heeft; we denken niet vanuit beperkingen van kinderen, maar vanuit (onderwijs)behoeftes en proberen daarbij aan te sluiten.

  Aanmeldingsformulier  

  Entreeformulier 

  Toestemming gebruik beeldmateriaal

 Incassoformulier Ouderbijdrage

MijnRapportFolio 

Als u bezig bent om zich te oriënteren of De Wegwijzer de juiste school is voor uw kind, dan kunt u uiteraard altijd eerst een gesprek aanvragen met de directeur. U krijgt dan een rondleiding en meer informatie over de school en ons onderwijs. Meer informatie leest u in de toelichting als u klikt op het aanmeldingsformulier. 
Mocht u besluiten om uw kind aan te melden dan verzoeken we u om het Aanmeldingsformulier, het Entreeformulier, de Toestemming gebruik beelmateriaal en het Incassoformulier in te vullen en ons aan te reiken. 
Door de machtiging in te vullen en te ondertekenen wordt de ouderbijdrage automatisch geïncasseerd. Deze machtiging geldt voor het hele gezin en blijft geldig, zolang u kinderen heeft die op De Wegwijzer in Opperdoes naar school gaan.
Daarnaast reiken we informatie aan over MijnRapportFolio. Dit is een digitale omgeving waarin we de ontwikkeling van uw kind volgen. In deze informatie is ook aangegeven hoe u zich kunt inloggen in het portfolio van uw kind. 

  Aanvraag verlof

Graag ingevuld en ondertekend de directie aanreiken.

 Privacyreglement  De nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is sinds 25 mei 2018 van toepassing voor alle organisaties in Nederland. In de bijlage vindt u het privacyreglement van Kopwerk en onze school. 

Schooljaarverslag 

Jaarplan- jaarverslag

Schooljaarverslag 2021-2022
  Protocol
  Sociale Media

Sociale media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van De Wegwijzer. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. 

 MijnRapportfolio

 https://www.youtube.com/watch?v=yLQEpRRG44c

Open dagen planner VO

In de OpenDagenPlanner in de VO gids kun je in één oogopslag zien wanneer de vo-scholen in onze regio open dag houden. Zie onderstaande link.

https://devogids.us2.list-manage.com/track/click?u=9198dc51d3a90ad5b62084762&id=789495fa4a&e=0f43a5d4d0